Kỹ Năng

Danh sách đầy đủ các khả năng có thể tìm thấy trong Final Fantasy IX.

ability-ngoc-xanh

Ability (Ngọc xanh)

0
Danh sách đầy đủ các kỹ năng hỗ trợ có trong Final Fantasy IX. Mỗi danh sách cũng bao gồm các nhân vật có...

Blk Mag

0
Danh sách các kỹ năng Blk Mag mà Vivi có thể sử dụng. Danh sách dưới đây cũng liệt kê những trang bị bạn...

Blu Mag

0
Danh sách các kỹ năng Blu Mag mà Quina có thể học. Danh sách này cung cấp thông tin về những phép thuật mà...

Dragon

0
Danh sách các kỹ năng của rồng mà Freya có thể sử dụng. Danh sách dưới đây cũng liệt kê các trang bị mà...

Skill

0
Danh sách các kỹ năng mà Zidane có thể sử dụng. Danh sách dưới đây cũng liệt kê những trang bị bạn cần mặc...

Flair

0
Danh sách các kỹ năng Flair mà Amarant có thể sử dụng. Danh sách dưới đây cũng liệt kê các trang bị mà bạn...

Summon

0
Danh sách các Eidolon có thể triệu hồi bởi Dagger và Eiko. Danh sách dưới đây cũng liệt kê các trang bị bạn cần mặc...
FFIX Steiner

Swd Art

0
Danh sách các kỹ năng Swd Art mà Steiner có thể sử dụng. Danh sách dưới đây cũng liệt kê các trang bị bạn...

Swd Mag

0
Danh sách các kỹ năng Swd Mag mà Steiner có thể sử dụng. Lưu ý rằng Vivi cần phải học phép Blk Mag tương...

Wht Mag

0
Danh sách các kỹ năng Wht Mag mà Dagger và Eiko có thể sử dụng. 1. Cure Tác dụng: “Phục hồi HP cho một hoặc nhiều...