Dagger

Dagger

0
Danh sách đầy đủ các loại Dagger có thể tìm thấy trong Final Fantasy IX. Dagger được sử dụng bởi Zidane, anh ta cũng...
Fist

Fist Weapon

0
Danh sách đầy đủ Fist Weapon có thể tìm thấy trong Final Fantasy IX. Fist Weapon được sử dụng bởi Amarant. Amarant cũng có...
Flute Blue

Flute

0
Danh sách đầy đủ các Flute có thể tìm thấy trong Final Fantasy IX. Flute được sử dụng bởi Eiko. Eiko cũng có thể...
Fork

Fork

0
Danh sách đầy đủ các loại Fork trong Final Fantasy IX. Fork được Quina sử dụng. Fork là vũ khí duy nhất mà anh...
Knight Sword

Knight Sword

0
Danh sách đầy đủ các Knight Sword trong Final Fantasy IX. Knight Sword được sử dụng bởi Steiner. Steiner cũng có thể sử dụng...
Racket

Racket

0
Danh sách đầy đủ các loại Racket trong Final Fantasy IX. Racket được sử dụng bởi Dagger và Eiko. Dagger cũng có thể sử...
Rod

Rod

0
Danh sách đầy đủ các loại Rod trong Final Fantasy IX. Rod được sử dụng bởi Dagger, người cũng có thể sử dụng Racket. 1....
Spear

Spear/Polearm

0
Danh sách đầy đủ về các loại Spear/Polearm trong Final Fantasy IX. Spear/Polearm được sử dụng bởi Freya. Spear/Polearm là vũ khí duy nhất...
Staff Teal

Stave

0
Danh sách đầy đủ các loại Stave trong Final Fantasy IX. Stave được sử dụng bởi Vivi. Stave là vũ khí duy nhất mà...
Sword

Sword

0
Danh sách đầy đủ các loại Sword trong Final Fantasy IX. Sword được sử dụng bởi Steiner. Steiner cũng có thể sử dụng được...