Add-On (Phụ kiện)

0
Danh sách đầy đủ các Add-On có trong Final Fantasy IX. Lưu ý rằng Jewel cũng được coi là Add-on nhưng đã được tách...

Arm Gear (Vòng tay và Găng Tay)

0
Danh sách đầy đủ các Arm Gear có trong Final Fantasy IX. Các loại áo giáp và trang bị khác có thể được tìm...

Armor (Áo giáp)

0
Danh sách đầy đủ các bộ giáp cả giáp nhẹ, giáp nặng và áo choàng có trong Final Fantasy IX. Các loại áo giáp...

Head Gear (Mũ)

0
Danh sách đầy đủ về Head Gear, bao gồm cả mũ và mũ trụ có trong Final Fantasy IX. Các loại áo giáp và...

Jewels (Ngọc)

0
Danh sách đầy đủ các loại ngọc có trong Final Fantasy IX. Những loại ngọc này được dùng cho Eiko và Dagger học các...