Vũ Khí

Một danh sách đầy đủ các loại vũ khí của các nhân vật trong trò chơi.

Sword

0
Swords (hoặc Broadsword) là vũ khí chính của Cloud Strife. Các loại vũ khí dưới đây được liệt kê theo thứ tự xuất hiện...

Gun Arm

0
Gun Arm (hoặc Gun-arm) là vũ khí chính của Barret Wallace. Các loại vũ khí dưới đây được liệt kê theo thứ tự xuất...

Glove

0
Glove (hoặc Knuckle) là vũ khí chính của Tifa Lockhart. Các loại vũ khí dưới đây được liệt kê theo thứ tự xuất hiện...

Stave

0
Stave (hoặc Staff) là vũ khí chính của Aeris Gainsborough. Các loại vũ khí dưới đây được liệt kê theo thứ tự xuất hiện...

Headdress

0
Headdress là vũ khí chính của Red XIII. Các loại vũ khí dưới đây được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong trò...

Megaphone

0
Megaphone là vũ khí chính của Cait Sith. Các loại vũ khí dưới đây được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong trò...

Spear

0
Spear (hoặc Pole) là vũ khí chính của Cid Highwind. Các loại vũ khí dưới đây được liệt kê theo thứ tự xuất hiện...

Shuriken

0
Shuriken (vũ khí ném) là vũ khí chính của Yuffie Kisaragi. Các loại vũ khí dưới đây được liệt kê theo thứ tự xuất...

Gun

0
Gun là vũ khí chính của Vincent Valentine. Các loại vũ khí dưới đây được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong trò...